DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 333

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4785

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 396493

TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU » CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Phân công nhiệm vụ và Quy định lề lối làm việc

Thứ sáu - 16/11/2012 23:00
UBND HUYỆN TÂN HỒNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
 
   
Số: 134/TB -PGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   
                     Tân Hồng , ngày 19 tháng 2 năm 2013
 
THÔNG BÁO
Về việc Phân công nhiệm vụ và Quy định lề lối làm việc
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng.
 
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện;
Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND-HC, ngày 11/7/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương và công tác công chức, viên chức đối với sự nghiệp Giáo dục;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng Phân công nhiệm vụ và Quy định lề lối làm việc của đơn vị như sau:
 
A. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
I. PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHÒNG.
1. Trưởng Phòng – Lê Thị Lệ Thủy.
1.1. Trách nhiệm:
- Lĩnh vực công tác: Phụ trách chung, thực hiện qui hoạch và kế hoạch phát triển giáo dục, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện và sở Giáo dục và Đào tạo, điều hành hoạt động cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo: công tác tổ chức cán bộ; thanh tra giáo dục, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; hành chính; tài chính; cơ sở vật chất; tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Trưởng phòng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.
- Trực tiếp phụ trách các bộ phận trong cơ quan: Tổ chức cán bộ, thanh tra, hành chính, tài chính, Thư viện-thiết bị; bộ phận xây dựng; Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nghiên cứu khoa học của Ngành; Chủ trì các cuộc họp: liên tịch; lãnh đạo; lãnh đạo mở rộng; họp hiệu trưởng các trường…Chủ trì phía Phòng GD&ĐT làm việc với các ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn. Ký các quyết định, văn bản chỉ đạo và các báo cáo của Phòng về Sở GD&ĐT hoặc Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện…
- Tham gia các đề án, dự án lớn phát triển chung của ngành và một số ban chỉ đạo trọng tâm của ngành đối với Huyện;
- Phụ trách tình hình giáo dục các xã, thị trấn: Thị trấn Sa Rài, xã Tân Phước, Bình Phú.
1.2. Quyền hạn:
Toàn quyền giải quyết công việc cơ quan Phòng Giáo dục – Đào tạo và chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Sở GDĐT.
 
2. Phó Trưởng Phòng – Lê Văn Minh
- Giúp trưởng phòng phụ trách quản lý trực tiếp các bộ phận và lĩnh vực công tác sau: Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phụ trách giáo dục Mầm non – Mẫu giáo, giáo dục Tiểu học, bộ phận Đoàn – Đội; phụ trách công tác xây dựng, cơ sở vật chất của cấp học Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học; Công tác thi đua của học sinh và giáo dục đạo đức học sinh, các phong trào văn nghệ - TDTT của ngành; Công tác thi đua của ngành; Phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2; công tác xây dựng trường mầm non, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia; thư viện đạt chuẩn cấp Tiểu học; theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực mầm non, Tiểu học; theo dõi và phát triển hệ thống trường mầm non và quản lý các trường ngoài công lập; trường xanh – sạch – đẹp, trường học thân thiện bậc học Mẩm non-Mẫu giáo và Tiểu học; tham gia công tác thanh tra chuyên môn và kiểm định chất lượng giáo dục; các chương trình giáo dục phối hợp của các ban ngành liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng; Thường trực Lãnh đạo khi trưởng phòng đi vắng.
- Phụ trách thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực giáo dục của ngành.
- Tham gia công tác: An toàn giao thông, phổ cập giáo dục, phòng chống AIDS/HIV, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và buôn bán phụ nữ, trẻ em,…
- Ký thay Trưởng Phòng các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (văn bản hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo… về công tác chuyên môn).
- Tham mưu cho Trưởng phòng phân công đi công tác và xác nhận công lệnh cho CB-CC trong bộ phận trực tiếp phụ trách.
- Phụ trách tình hình giáo dục các xã: Tân Công Chí, An Phước, Thông Bình.
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước Pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công..
3. Phó Trưởng Phòng – Trần Công Luyện
            - Giúp Trưởng Phòng phụ trách quản lý trực tiếp các bộ phận và lĩnh vực công tác sau: Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn phụ trách giáo dục Trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên (phổ cập giáo dục, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng); Phụ trách công tác xây dựng, cơ sở vật chất cấp THCS; Đội tự vệ cơ quan; công tác chỉ đạo xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, trường xanh – sạch – đẹp, trường học thân thiện….; xóa mù chữ; thư viện đạt chuẩn cấp THCS; theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực THCS; theo dõi việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận trung học cơ sở theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia công tác thanh tra chuyên môn và kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sở; công tác thi đua của ngành; nâng lương, nâng ngạch, chế độ chính sách của toàn ngành; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
- Phụ trách công tác công nghệ thông tin.
- Phụ trách tình hình giáo dục các xã: Tân Hộ Cơ, Tân Thành A, Tân Thành B.
- Ký thay Trưởng Phòng các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (văn bản hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo… về công tác chuyên môn).
- Tham mưu Trưởng phòng  phân công đi công tác và xác nhận công lệnh cho CB-CC trong bộ phận trực tiếp phụ trách.
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước Pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC TRONG PHÒNG GD&ĐT.
1. Các bộ phận của Phòng.
Cán bộ, công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo được tổ chức thành các bộ phận chức năng để giúp việc cho Trưởng Phòng.
Công chức của Phòng được phân công làm 3 tổ: Chuyên môn; Kế họach - Tài chính; Hành chánh (Tổ chức, Thanh ra, Đoàn - Đội).  Mỗi Tổ có 01 Tổ trưởng và các tổ viên; Tổ trưởng điều hành hoạt động của tổ mình.
2. Nhiệm vụ cụ thể và biên chế của từng bộ phận.
2.1 Tổ chuyên môn: gồm 4 CB-CC
2.1.1.  Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp lãnh đạo Phòng:
- Đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo các ngành học: Mầm non - Mẫu giáo, Tiểu học, THCS nhằm thực hiện tốt công tác chuyên môn của ngành.
- Công tác Phổ cập trẻ 5 tuổi, CMC-PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS và PCTHPT.
- Tổ chức các họat động ngoài giờ, ngoại khóa các ngành học theo hướng dẫn của cấp trên.
- Hướng dẫn kiểm tra sử dụng, bảo quản thiết bị dạy và học, sách giáo khoa, sách tham khảo, xây dựng tủ sách chung và các hồ sơ tài liệu phục vụ cho ngành học, lập kế hoạch trang thiết bị dạy học cho các trường.
- Kết hợp với chuyên trách thanh tra xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thanh tra: toàn diện đơn vị trường, toàn diện giáo viên, thanh tra chuyên đề theo đúng quy định của ngành, thanh tra cơ sở giáo dục và hoạt động Sư phạm của nhà giáo.
- Chủ động phối hợp với bộ phận Tài chính – Kế hoạch xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia; Trường xanh - sạch - đẹp; "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Thư viện chuẩn. Thực hiện các chương trình dự án, thuộc phạm vi chuyên môn.
2.1.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể.
a. Ông Phạm Nhật Quang - Chuyên viên - Tổ trưởng - Phụ trách Chuyên môn cấp THCS.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn trung học cơ sở về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp, chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức kiểm tra thực hiện; tổ chức triển khai các chuyên đề, kỳ thi, các hội thi giáo viên giỏi cấp trung học cơ sở; thực hiện việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận THCS theo qui định của Bộ GD-ĐT; công tác phổ cập THCS; công tác bồi dưỡng giáo viên ( theo chương trình thay sách giáo khoa, theo chu kỳ); tổ chức việc thực hiện dạy 2 buổi/ngày, các hoạt động ngoài giờ lên lớp; tham gia công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục THCS; tham gia công tác Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực cấp THCS; tổng hợp, thống kê, báo cáo.
- Phối hợp chuyên viên phụ trách xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn quốc gia; trường xanh – sạch – đẹp; trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Phó Phòng phụ trách.
 
b. Ông Nguyễn Quốc Hiếu – Chuyên viên – Phụ trách Chuyên môn cấp Tiểu học.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn tiểu học về thực hiện mục tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp, chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức triển khai các chuyên đề, kỳ thi, các hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học; công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; công tác bồi dưỡng giáo viên (theo chương trình thay sách giáo khoa, theo chu kỳ); tổ chức việc thực hiện dạy 2 buổi/ngày, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. tổng hợp, thống kê,báo cáo; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục cấp TH; tham gia công tác Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực cấp Tiểu học..
- Phối hợp chuyên viên phụ trách xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn quốc gia; trường xanh – sạch – đẹp; trường đạt chuẩn quốc gia cấp Tiểu học.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng phụ trách.
c. Bà Trương Kim Cúc - Chuyên viên - Phụ trách Chuyên môn cấp Mầm non - Mẫu giáo.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn khối nhà trẻ và khối mẫu giáo về nội dung chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức triển khai các chuyên đề, các hội thi giáo viên giỏi khối nhà trẻ - mẫu giáo; công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục; phụ trách công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Phối hợp chuyên viên phụ trách xây dựng kế hoạch trường xanh – sạch – đẹp; trường đạt chuẩn quốc gia cấp MN-MG.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Phó Phòng phụ trách.
d. Ông Lê Công Luận - Chuyên viên - Phụ trách công tác Chống mù chữ, phổ cập Giáo dục.
- Thực hiện công tác giáo dục thường xuyên, công tác trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, ngoài ra tổng hợp thực hiện công tác xóa mù chữ, PCGD mầm non trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học; công tác thanh tra về PCGD; tổng hợp, thống kê, báo cáo.
- Phụ trách thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực giáo dục của ngành.
- Tổng hợp số liệu học sinh báo cáo Sở GD&ĐT hàng tháng đúng theo quy định.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Phó Phòng phụ trách.
2.2. Tổ Kế hoạch – Tài chính: gồm 4 CB-CC.
2.2.1. Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp lãnh đạo Phòng:
- Lập dự toán kinh phí, quyết toán ngân sách cho Văn phòng Phòng GD&ĐT và cấp phát kinh phí các ngành học trực thuộc theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính.
- Theo dõi quản lý các nguồn kinh phí ngoài ngân sách của ngành (quỹ học phí, các loại quỹ khác…) theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính.
- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra công tác tài chính trong các đơn vị trường học và các đơn vị trực thuộc.
- Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị của ngành:
+ Theo dõi quản lý toàn bộ tài sản cố định, công cụ lao động nhỏ toàn ngành theo đúng nguyên tắc quản lý.
+ Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ toàn ngành.
- Phối hợp thanh tra chuyên môn thanh tra lĩnh vực tài chính, cơ sở vật chất – thiết bị các trường trực thuộc.
- Thực hiện công tác y tế trường học.
2.2.2. Phân công cụ thể:
a. Ông Trang Văn Vũ – Chuyên viên – Tổ trưởng - phụ trách Kế toán.
- Làm công tác kế toán tổng hợp của ngành giáo dục Huyện;
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc lập dự toán, phân bổ giao dự toán ngân sách nhà nước, kinh phí lớp ghép, kinh phí phổ cập, kinh phí tiền ăn trẻ em 5 tuổi, chi phí quản lý xây dựng cơ bản, các nguồn kinh phí khác,...
- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục theo qui định của pháp luật.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về những vấn đề tài chính của cơ sở giáo dục trực thuộc.
- Thực hiện quyết toán kinh phí ngân sách của Phòng và nguồn kinh phí khác mà PGD thực hiện.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
b. Bà Đoàn Thị Tâm – Chuyên viên – Phụ trách Thủ quỹ – Công tác y tế.
- Thực hiện công tác thủ quỹ cơ quan, theo dõi tổng hợp, kinh phí xã hội hóa giáo dục các đơn vị trường học.
- Quản lý văn phòng phẩm.
- Hỗ trợ đồng chí Nguyễn Văn Gởi công tác Thư viện – Thiết bị của toàn ngành.
- Cùng đồng chí Nguyễn Văn Tài phụ trách công tác ISO tại cơ quan.
- Thực hiện công tác y tế trường học.
- Thực hiện công tác khác khi trưởng phòng phân công.
c. Ông Nguyễn Văn Gởi – Chuyên viên – phụ trách Thư viện – Thiết bị.
- Theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thư viện, thiết bị trường học.
- Xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn hàng năm.
- Hỗ trợ đ/c Trang Văn Vũ trong công tác Kế toán.
- Cùng đồng chí Lê Quốc Thái kiểm kê tài sản cơ quan Phòng Giáo dục.
- Hỗ trợ trong tổ các công việc khác (khi có yêu cầu).
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
d. Ông Lê Quốc Thái – Chuyên viên – phụ trách Cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản.
- Phụ trách công tác Cơ sở vật chất PGD, mở sổ quản lý tài sản và kiểm kê tài sản của PGD cuối năm.
- Lập kế hoạch tu sửa, xây dựng trường học.
- Quản lý tài sản các trường.
- Hỗ trợ trong tổ các công việc khác (khi có yêu cầu).
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
2.3 Hành chánh, Tổ chức, Thanh ra,  Đoàn - Đội và phong trào: gồm 5 CB-CC
2.3.1. Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng.
- Thực hiện công tác hành chính quản trị, Văn thư-lưu trữ; đánh máy văn bản của bộ phận và lãnh đạo:
- Tổng hợp, báo cáo hoạt động toàn ngành lên cấp trên theo định kỳ và đột xuất đã quy định; đảm bảo thông tin thông suốt trong ngành và với các cấp có liên quan.
- Thường trực công tác thi đua, khen thưởng của ngành.
- Thực hiện công tác bảo vệ, bảo quản tài sản cơ quan, tiếp tân.
- Theo dõi tham mưu kiện toàn công tác tổ chức, bộ máy của Văn phòng Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc. Thực hiện các chế độ - chính sách cho cán bộ - giáo viên, CNV trong ngành theo quy định.
- Tham mưu Lãnh đạo trong công tác cán bộ, thanh tra chuyên môn, giải quyết khiếu nại tố cáo, khen thưởng, kỹ luật .
- Các chế độ chính sách đối với CB-GV – NV toàn ngành , quản lý PMIS Online.
- Theo dõi quản lý việc sử dụng máy móc thiết bị, văn phòng phẩm… phục vụ công việc của cơ quan.
- Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện công tác Đoàn –Đội, công tác phong trào của toàn ngành.
2.3.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
a. Ông Đặng Thành Nam - Chuyên viên -Tổ trưởng - phụ trách Hành chánh - Thanh tra.
- Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành giáo dục.
- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện ở các cơ sở giáo dục trực thuộc.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác hành chính - tổng hợp và báo cáo hàng tuần, quý, tháng, năm; Công tác thi đua khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện.      
       - Thư ký trong các cuộc họp của PGD &ĐT.
- Phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục.
- Tiếp dân, quy chế, nội quy tiếp dân.
- Thực hiện 3 công khai của PGD.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 
b. Ông Nguyễn Văn Tài – Chuyên viên – phụ trách văn thư lưu trữ.
- Quản lý chương trình EMIS.
- Phụ trách công nghệ thông tin, công tác ISO cơ quan.
- Phụ trách website PGD.
- Thực hiện văn thư lưu trữ, công văn đi – đến; quản lý sử dụng con dấu cơ quan của phòng GD-ĐT Huyện.
- Tổng hợp công văn đi – đến trình Lãnh đạo duyệt và chuyển các bộ phận thực hiện, nhận và phân phối tài liệu cho các đơn vị trường.
- Hỗ trợ đ/c Đặng Thành Nam công tác thi đua khen thưởng ngành.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
c. Ông Từ Ngọc Văn – Chuyên viên – phụ trách Tổ chức Cán bộ.
- Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ lên kế hoạch phân công huy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp cơ sở thuộc ngành giáo dục; công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức; đánh giá công chức, viên chức hàng năm; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện ở các cơ sở trực thuộc.
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện về chế độ, chính sách, nâng lương, nâng ngạch, phụ cấp, bảo hiểm xã hội; nghỉ phép cho công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tổng hợp về công chức, viên chức; quản lý và kiểm tra phần mềm Pmis Online; báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực tổ chức cán bộ theo hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Huyện; thực hiện hồ sơ tổ chức cán bộ; Thư ký trong các sự việc có liên quan đến lĩnh vực tổ chức và thanh tra của Phòng GD-ĐT.
- Phụ trách phong trào xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
d. Ông Nguyễn Đăng Khánh – Chuyên viên – phụ trách Đoàn – Đội – Phong trào.
- Phụ trách công tác Đoàn – Đội – Phong trào trong toàn ngành.
- Hướng dẫn thực hiện các hoạt động công tác Đội; công tác phong trào Thanh thiếu niên trường học; phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
- Phụ trách công tác phong trào VHVN, TDTT, ATGT; phụ trách các nguồn tài trợ,…
- Hỗ trợ đ/c Từ Ngọc Văn trong phong trào Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực.
- Hỗ trợ đ/c Đặng Thành Nam công tác thi đua khen thưởng ngành.
- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Phó Phòng phụ trách.
e. Ông Ung Anh Dũng – Nhân viên – Phục vụ.
Phụ trách bảo vệ, tạp vụ và một số công việc khác do lãnh đạo phân công, trực và bảo vệ cơ quan 24/24.
Công việc cụ thể:
- Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ.
- Trực tại cơ quan, đóng mở cổng đúng quy định.
- Thực hiện quản lý kho Phòng GD-ĐT.
- Thực hành tiết kiệm điện, nước của PGD.
- Vệ sinh trong và ngoài cơ quan. Quét dọn hội trường, sắp xếp bàn ghế khi tổ chức họp, Hội nghị; Tắt đèn, quạt sau khi họp xong.
- Chăm sóc cây kiểng. Dọn dẹp nhà vệ sinh,…
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.
* Lưu ý: Nếu có phát sinh công việc khác không thuộc quy định này phải xin ý Trưởng phòng quyết định.. 
Mỗi chuyên viên theo dõi công tác thi đua theo công việc mình phụ trách.
III. Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong cơ quan:
Thực hiện theo điều lệ Đảng, điều lệ Công Đoàn và theo cơ chế phối hợp được thống nhất qua các hội nghị liên tịch.
B. QUY ĐỊNH VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC  
I. Quy trình và thủ tục ban hành văn bản.
- Thực hiện theo quy chế một cửa.
- Cán bộ được phân công dự thảo văn bản, nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo nào thì lãnh đạo đó: bổ sung bản thảo, kiểm tra và ký.
- Đối với các loại báo cáo hay văn bản có yêu cầu về thời gian thì người dự thảo văn bản phải trình lãnh đạo trực tiếp trước 03 ngày.
- Cán bộ Văn thư chịu trách nhiệm xem xét về thể thức hành chánh của văn bản, ghi vào sổ, đóng dấu văn bản, lưu và phát hành theo đúng địa chỉ và thời gian.
 - Để đảm bảo thời gian phát hành văn bản, văn bản phải hoàn chỉnh trình ký và giao bộ phận HC trước 03 ngày tính đến khi hội họp hoặc thực hiện công việc.
II. Thẩm quyền ký văn bản.
- Lãnh đạo Phòng: ký các văn bản được quy định tại phần A, mục I trong văn bản này; riêng các Phó Trưởng Phòng, ngoài các văn bản được ký trong thẩm quyền, được ký một số văn bản khác theo ủy quyền của Trưởng Phòng trong từng thời điểm cụ thể.
- Phụ trách các bộ phận:
+ Ký các đề nghị có liên quan đến công việc của bộ phận mình (dự trù kinh phí, cấp VPP, điều chuyển tài sản cố định, công cụ lao động nhỏ...).
+ Xác nhận việc tiếp khách, mua sắm nhỏ.
- Lãnh đạo Phòng ủy quyền cho phụ trách bộ phận HC ký xác nhận công lệnh cho cán bộ, giáo viên đến quan hệ công tác tại Phòng.
 
III. Quy định về phạm vi trách nhiệm.
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Tất cả cán bộ, công chức phải chấp hành nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Quy chế công vụ, Nội quy cơ quan và theo quy định của Pháp luật hiện hành.
1. Trưởng Phòng: thực hiện chức năng và quyền hạn theo quy định, luôn đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ về chủ trương và chương trình công tác định kỳ đã được thảo luận và đi đến kết luận, có trách nhiệm và quyền hạn:
a) Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện, xây dựng quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.
 b) Chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tình trạng tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.
c) Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
d) Tổ chức bộ máy của cơ quan; cử Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ; thành lập và cử Chủ tịch các Hội đồng trong ngành.
e) Chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động chuyên môn dạy và học; ngoại khóa; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các trường trực thuộc. Xét duyệt kết quả và cấp phát bằng tốt nghiệp THCS theo quy định.
f) Được tham dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ quản lý giáo dục; được hưởng các quyền lợi của Trưởng Phòng theo quy định.
g) Ngoài ra Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm và quyền hạn theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2. Các Phó Trưởng Phòng: có trách nhiệm điều hành công việc thuộc lĩnh vực được Trưởng Phòng phân công, có quyền chỉ đạo xử lý công việc với tư cách Trưởng Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về công việc của mình, những ý kiến hoặc các giải quyết khác (nếu có) trái với chỉ đạo của Trưởng Phòng thì phải có ý kiến thống nhất trước với Trưởng Phòng mới được triển khai thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện công việc, nếu có gì phát sinh khác với ý kiến đã thống nhất thì phải báo cáo với Trưởng Phòng để có ý kiến chỉ đạo giải quyết, phải thường xuyên kiểm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ của công chức để có chỉ đạo kịp thời.
3. Tổ trưởng các Tổ: thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo trách nhiệm và quyền hạn được phân công, đôn đốc kiểm tra công việc của công chức trong Tổ; tổng hợp báo cáo hoạt động của Tổ theo yêu cầu của Trưởng Thòng, trong quá trình thực hiện công việc, nếu có những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo với Trưởng Phòng hoặc Phó trưởng Phòng phụ trách trực tiếp để xin ý chỉ đạo giải quyết.
4. Công chức: chịu sự quản lý trực tiếp của Tổ trưởng và Trưởng Phòng, Phó trưởng Phòng phụ trách. Theo nhiệm vụ được phân công, bản thân công chức có nhiệm vụ cụ thể hóa công tác bằng kế hoạch tháng, tuần. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả công tác trước Tổ trưởng và Trưởng Phòng.
   4.1. Rèn luyện phẩm chất chính trị, trung thành với lợi ích Nhà n­ước, của nhân dân. Chấp hành nghiêm chỉnh đ­ường lối, chủ tr­ương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Thư­ờng xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo phối hợp hoàn thành nhiệm vụ. Chấp hành sự điều động sự phân công công tác của lãnh đạo. Thực hiện đúng Pháp luật, chịu trách nhiệm tr­ước lãnh đạo về công việc đ­ược giao. Không đ­ược tự tiện rời công sở, công việc đ­ược giao.
   4.2. Khi điều hành công vụ, tác phong lịch sự, trang phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túc,  hoà nhã, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền đ­ược giao. Không đ­ược chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, gây bè phái, mất đoàn kết;  không cửa quyền sách nhiễu, hách dịch, gây phiền hà khi giải quyết công việc.
   4.3. Có nếp sống lành mạnh, trung thực  " Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô t­ư", có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm chỉnh nội qui, qui chế cơ quan. CB-CC có trách nhiệm tiết kiệm công quỹ, bảo vệ tài sản công, không sử dụng công sản vào việc riêng. Trách nhiệm cụ thể sau:
 - Người phụ trách bộ phận: thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn được phân công, đôn đốc kiểm tra công việc của các thành viên trong bộ phận; tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận theo yêu cầu của lãnh đạo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có những công việc vuợt quá thẩm quyền thì trình với Trưởng Phòng hoặc các Phó trưởng Phòng phụ trách trực tiếp để giải quyết.
 - Công chức chịu sự quản lý trực tiếp của Tổ trưởng bộ phận và lãnh đạo phụ trách theo nhiệm vụ được phân công, bản thân công chức có nhiệm vụ cụ thể hóa công tác của mình bằng kế hoạch tuần, tháng, năm. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả công tác trước người phụ trách bộ phận và lãnh đạo.
IV. Công tác phối hợp và quan hệ làm việc.
- Quan hệ giữa Trưởng Phòng, các Phó Trưởng Phòng, người phụ trách bộ phận và công chức là quan hệ “chỉ huy – chấp hành”.
- Quan hệ giữa các bộ phận là quan hệ công tác, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ đối với các công việc liên quan để thống nhất thực hiện .
- Thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, quy chế hiện hành.
- Trong lúc làm việc phải luôn giữ đúng phong cách s­ư phạm. Không la cà, uống rượu, bia, đánh cờ, chơi trò chơi điện tử trong giờ hành chính, không đi lại từ phòng này sang phòng khác nếu không có yêu cầu chính đáng. Khi có lý do riêng cần rời phòng làm việc quá 15 phút phải báo cáo thủ tr­ưởng hoặc ng­ười đư­ợc ủy quyền nếu thủ tr­ưởng đi vắng.
- Ngoài công việc chính, cần chấp hành phân công làm thêm việc khi thủ trưởng yêu cầu và đ­ược giải quyết theo chế độ hiện hành.  
- CB - CC nghỉ có việc riêng ngoài chế độ phải đ­ược thủ tr­ưởng đồng ý và phải trừ vào phép năm.
 
V. Chế độ họp, tiếp khách.
1. Lịch hội họp.
- Hội ý ban lãnh đạo Phòng: Chiều thư sáu hàng tuần.
- Họp liên tịch: chiều thứ hai tuần đầu tháng.
- Họp cơ quan: khi có công việc cần.
- Họp Hiệu trưởng:
+ Họp chung cả 03 cấp: khi có công việc cần..
+ Họp riêng từng cấp: Khi có nội dung cần thiết và được sự thống nhất của Lãnh đạo PGD.
- Các hội nghị:
+ Sơ, tổng kết chuyên đề GD.
+ Sơ kết học kỳ I: cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2.
+ Tổng kết năm học: tháng 8.
* Ghi chú:
- Căn cứ vào tình hình thực tế Trưởng Phòng sẽ triệu tập họp đột xuất khi cần thiết.
- Các cuộc họp do Trưởng Phòng (hoặc Phó Trưởng Phòng được ủy quyền) chủ trì, bộ phận HC chuẩn bị CSVC, phụ trách bộ phận HC ghi biên bản, các bộ phận chuẩn bị tài liệu có liên quan đến nội dung.
- Các cuộc họp có tính chất chuyên đề thì bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình tham mưu với lãnh đạo trực tiếp (bộ phân không được triệu tập và tổ chức họp khi chưa được sự thống nhất của lãnh đạo).
2. Tiếp khách đến quan hệ công tác.
- Bộ phận HC hướng dẫn khách theo quy chế một cửa và thực hiện chương trình làm việc theo kế hoạch.
- Khách đến làm việc với bộ phận nào thì bộ phận HC hướng dẫn đến gặp bộ phận đó. Trong trường hợp quá thẩm quyền, thì người giải quyết hoặc bộ phận phải trình lãnh đạo để có hướng giải quyết .
- Khi trao đổi, làm việc với khách, CB-CC phải thực hiện đúng nghi thức lễ tân và quy chế công vụ; không được gây phiền hà, phải giữ thái độ lịch sự, ân cần, tôn trọng; tuyệt đối không giải quyết công việc tại nhà riêng.
VI. Chế độ đi cơ sở.
- Trưởng, Phó Phòng phải thực hiện việc đi cơ sở ít nhất 01 lần/học kỳ đối với những trường học thuộc các xã được phân công trực tiếp phụ trách.
- Công chức đi cơ sở theo sự phân công của lãnh đạo và kế hoạch công tác của cơ quan; sau khi đi cơ sở hoặc hội họp về phải báo cáo kết quả cho lãnh đạo trực tiếp (nội dung, kết quả, các hồ sơ có liên quan và ý kiến đề xuất của cá nhân).
 
 
VII. Chế độ thông tin, báo cáo và quy định việc tiếp nhận và xử lý thông tin.
1. Quy định chế độ thông tin báo cáo:
- Chiều thứ năm hàng tuần, lãnh đạo và phụ trách các bộ phận gởi cho bộ phận HC kết quả công tác trong tuần và lịch công tác tuần kế tiếp.
- Bộ phận HC tổng hợp lên kế hoạch công tác chung của cơ quan.
- Chiều thứ 6 cuối tháng, các bộ phận gởi cho bộ phận HC kết quả đánh giá hoạt động của tháng và công việc trong tháng kế tiếp để chuẩn bị các cuộc họp đầu tháng.
2. Tiếp nhận và xử lý thông tin:
- Bộ phận HC truy cập Email vào lúc 7h30’ ; 13h30’ và 16h 30’ theo giờ hành chính, nhận thông tin từ cơ quan trực tiếp quản lý để báo cáo lãnh  đạo.
- Tất cả các công văn đi và đến đều phải qua Văn thư và ghi sổ, Trưởng Phòng hoặc Phó trưởng Phòng được ủy quyền xử lý văn bản kịp thời. Riêng thư cá nhân, công văn gửi đích danh, công văn gửi các đoàn thể… thì văn thư chuyển giao theo địa chỉ.
- Đối với thông tin nội bộ và ngành gửi qua Email phải in bản gốc được lãnh đạo ký duyệt trước khi gửi theo địa chỉ yêu cầu.
- Sau khi lãnh đạo Phòng xử lý công văn hàng ngày Văn thư sẽ chuyển giao cho người hoặc bộ phận được phân công thực hiện.
- Đối với các văn bản có liên quan đến nhiều bộ phận, HC-TC sao gửi theo yêu cầu lãnh đạo và lưu bản gốc.
- Văn bản phát hành phải có ghi sổ theo dõi đúng quy định, đảm bảo đúng thời gian và số lượng.
VIII. Quan hệ công tác
1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ công tác giáo dục và đào tạo. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chấp hành nghiêm các quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện theo chế độ quy định.
b) Định kỳ Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về nội dung, kết quả công tác của Phòng và đề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:
Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ đạo và định kỳ báo cáo công tác chuyên môn với Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện:
a) Thực hiện mối quan hệ phối hợp, hợp tác trên cơ sở bình đẳng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân huyện nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch Kinh tế - Xã hội của huyện.
b) Trước khi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trình văn bản, đề án hoặc đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, quyết định phải chủ động trao đổi, thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan. Trong trường hợp Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác thì chủ động tập hợp các ý kiến trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.
4. Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ để Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định;
b) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng và khi Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu;
c) Cung cấp cho xã, thị trấn các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành.
5. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội của huyện:
Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đoàn thể và tổ chức xã hội của huyện có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng Phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.
6. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
 Lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo địa bàn quản lý.
C. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT
  Tập thể và cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị được xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
Cán bộ, công chức vi phạm quy chế, quy định của pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
                
 
Nơi nhận:
- HU-UBND-HĐNĐ ( b/c);
- Sở GD&ĐT- ĐT ( b/c);
- Các cơ quan ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường trực thuộc;
- Thành viên cơ quan;
- Lưu HC, TCCB.
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Lê Thị Lệ Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn